Ojibwe Classroom

Boozhoo! Welcome to the Ojibwe class.

Zoongwegiizhigook indigoo. Liz indizhinikaaz gaye. I have been working at Wicoie since 2015. Aapiji go nimiigwechiwendaan ji-ojibwemotawagwaa aabinoojiinyag iwidi endaso-giizhik. Nindapiitenimaag aabinoojiinyag gaa-nitaa-anishinaabemowaad. Wiinawaa go oga-bimiwidoonaawaa anishinaabemowin. I am so grateful to speak ojibwe to the children there every day. I think really highly of the children there who speak ojibwe often. They will help to carry on the language.

Winnowing rice – Removing the outer shaft.

Classroom Activities